الکتروموتورهای فشار ضعیف ( .L.V )

الکتروموتورهای فشار ضعیف  ( .L.V )

ردیف مشتری نوع موتور ولتاژ توان دور یا پل
۱ تک سرام AC SQ LV ۱۱۰ ۲
۲ کهرباگستر AC SQ LV ۱۱۰ ۴
۳ جمکو AC SQ MV ۱۶۰ ۲
۴ فولاد ارفع AC SQ LV ۲۰۰ ۱۰
۵ فولاد آلیاژی AC SQ LV ۲۵۰ ۴
۶ رازی بندر AC SQ MV ۸۰۰ ۴
۷ ذوب آهن اصفهان DC LV ۳۰۰ ۸۰۰-۱۶۰۰
۸ فولاد آلیاژی AC Slip Ring LV ۸۹, ۷۰, ۴۴, ۱۱ ۴
۹ فولاد خوزستان AC Slip Ring LV ۸۵ ۴
۱۰ تعمییرات آراد AC SQ LV ۴۵۰ ۲
۱۱ زاگرس الکتریک AC SQ LV ۱۵ ۴
۱۲ زاگرس الکتریک AC SQ LV ۲۰۰ ۸
۱۳ زاگرس الکتریک AC SQ LV ۱۵ ۶&4
۱۴ زاگرس الکتریک AC SQ MV ۹۰۰, ۵۶۰, ۱۴۰۰ ۶
۱۵ زاگرس الکتریک AC Slip Ring LV ۱۳۲ ۱۰
۱۶ تعمییرات آراد AC SQ LV ۱٫۵ ۴
۱۷ صدر فولاد AC SQ LV ۱۸٫۵ ۸
۱۸ تعمییرات آراد DC LV ۴۹٫۴۶ ۳۵۰
۱۹ زاگرس الکتریک AC SQ LV ۰,۳۷, ۷,۵, ۱۱, ۱۵ ۴
۲۰ تعمییرات آراد AC SQ LV ۶۴ ۴
۲۱ زاگرس الکتریک AC SQ MV ۶۳۰ ۴
۲۲ کهرباگستر DC LV ۳۰۰ ۸۰۰-۱۶۰۰
۲۳ ذوب آهن اصفهان AC SQ LV ۲۲ ۴
۲۴ صنایع مس AC SQ LV ۵۶۰ ۴
۲۵ فولاد آلیاژی AC SQ LV ۴۵ ۴
۲۶ سیمان قائن AC SQ MV ۱۱۲۰ ۴
۲۷ صدر فولاد DC LV ۵۹۰ ۴
۲۸ زاگرس الکتریک AC SQ LV ۲۰۰ ۴
۲۹ زاگرس الکتریک AC Slip Ring LV ۱۳۲ ۴
۳۰ زاگرس الکتریک AC Slip Ring LV ۱۴۵۰ ۸

این لیست در حال بروز رسانی می باشد .

Scroll to top