دور کاری یا Telework

 

دورکاری که بدان Telework  و یا Freelance  نیز می گویند، روشی در کار است که به فرد و مدیر آن اجازه همکاری و انجام امور شغلی را با وجود عدم حضور فیزیکی شخص در دفتر و محل کار را می دهد.

این امر با استفاده از فن آوری های ارتباطی نوین از جمله رایانه و اینترنت قابل انجام است. کارهایی که بخشی از کار در خارج از دفتر به انجام می رسد بمانند ویزیت مشتریان و ارایه گزارش آن، حضور در سایت برای تعمییرات و یا بازدید وکارهایی از این نوع زیر مجموعه دور کاری نمی شوند.

دورکاری به انجام امور دفتری از جایی به غیر از دفتر کار اطلاق می گردد. این روش از کار برای زمان هایی که امکان حضور فرد در محل کار میسر نباشد همچون حوادث طبیعی، بیماری و یا الزام به انجام امور شخصی که فرد را از حضور در دفتر کار دور می کند ، مناسب می باشد.

اشخاصی که دارای تعهد ثابت شده انجام کار بدون نیاز به نظارت مدیر می باشند، به مهارت های لازم برای استفاده از ابزار ارتباطی لازمه کار مجهز می باشند و توانایی مدیریت کارهای خود برای به انجام رساندن انها را دارند می توانند از مزیت دورکاری بهره مند شوند.

انجام امور شغلی به روش دورکاری باید قابلیت نظارت و سنجش را داشته باشند تا مدیر از چند و چون  و کیفیت کار کارمند خود مطلع گردد و بتواند او را در کار پشتیبانی نماید.  

  •  

[metaslider id=”716″]