ردیف

WJS. Ref.

KW

rpm

Voltage

۱ ۹۹۰۲-۰۰۱ ۲۰۰ ۴ ۶۶۰۰
۲ ۹۹۰۲-۰۰۱ ۲۵۰ ۴ ۳۳۰۰
۳ ۹۹۰۲-۰۰۱ ۵۵۰۰ ۸ ۶۶۰۰
۴ ۹۹۰۲-۰۰۲ ۵۶۰ ۶ ۶۳۰۰
۵ ۹۹۰۲-۰۰۳ ۳۱۵ ۴ ۶۶۰۰
۶ ۹۹۰۲-۰۰۴ ۵۲۱ ۴ ۴۰۰
۷ ۹۹۰۲-۰۰۴ ۷۴۶ ۴ ۴۰۰
۸ ۹۹۰۲-۰۰۴ ۱۰۰۶ ۲ ۶۰۰۰
۹ ۹۹۰۳-۰۰۱ ۲۰۰ ۴ ۱۰۰۰۰
۱۰ ۹۹۰۳-۰۰۲ ۳۵۵ ۶ ۴۰۰
۱۱ ۹۹۰۳-۰۰۳ ۳۱۵ ۶ ۴۱۵
۱۲ ۹۹۰۳-۰۰۴ ۱۳۲ ۶ ۴۱۵
۱۳ ۹۹۰۳-۰۰۵ ۵۰۰ ۴ ۶۶۰۰
۱۴ ۹۹۰۴-۰۰۱ ۳۰۰ ۴ ۶۶۰۰
۱۵ ۹۹۰۴-۰۰۲ ۷۱۰ ۴ ۶۰۰۰
۱۶ ۹۹۰۴-۰۰۴ ۴۵۰ ۴ ۶۰۰۰
۱۷ ۹۹۰۵-۰۰۳ ۸۰۰ ۲ ۶۶۰۰
۱۸ ۹۹۰۵-۰۰۶ ۱۲۰۰ ۲ ۶۰۰۰
۱۹ ۹۹۰۵-۰۰۷ ۱۶۰۰ ۸ ۶۹۰
۲۰ ۹۹۰۶-۰۰۱ ۱۷۰۰ ۸ ۶۰۰۰
۲۱ ۹۹۰۶-۰۰۲ ۷۱۰ ۴ ۶۹۰
۲۲ ۹۹۰۶-۰۰۳ ۶۳۰ ۴ ۶۶۰۰
۲۳ ۹۹۰۶-۰۰۵ ۱۷۰۰ ۶ ۶۶۰۰
۲۴ ۹۹۰۶-۰۰۶ ۱۲۵۰ ۶ ۶۶۰۰
۲۵ ۹۹۰۷-۰۰۱ ۷۰۰ ۴ ۶۰۰۰
۲۶ ۹۹۰۷-۰۰۱ ۱۳۶۵ ۴ ۶۰۰۰
۲۷ ۹۹۰۷-۰۰۳ ۲۵۰۰ ۲ ۶۶۰۰
۲۸ ۹۹۰۷-۰۰۳ ۱۶۰۰ ۲ ۶۶۰۰
۲۹ ۹۹۰۷-۰۰۳ ۹۰۰ ۴ ۶۶۰۰
۳۰ ۹۹۰۷-۰۰۴ ۱۴۰۰ ۱۰ ۶۶۰۰
۳۱ ۹۹۰۷-۰۰۷ ۱۶۴۰ ۱۰ ۶۶۰۰
۳۲ ۹۹۰۷-۰۰۹ ۶۴۰ ۲ ۶۰۰۰
۳۳ ۹۹۰۸-۰۰۱ ۳۱۵۰ ۶ ۶۶۰۰
۳۴ ۹۹۰۸-۰۰۱ ۳۴۰۰ ۶ ۶۶۰۰
۳۵ ۹۹۰۸-۰۰۲ ۲۰۰۰ ۶ ۶۶۰۰
۳۶ ۹۹۰۸-۰۰۶ ۵۰۰ ۶ ۶۶۰۰
۳۷ ۹۹۰۸-۰۰۷ ۱۰۰۰ ۶ ۶۶۰۰
۳۸ ۹۹۰۸-۰۰۸ ۱۲۵۰ ۶ ۶۹۰
۳۹ ۹۹۰۸-۰۰۹ ۱۳۵۰ ۶ ۶۹۰

 

  1.   الکتروموتور فشار متوسط  .M.V
۷,۲۰۰  KG ۱۰ P ۶٫۶ KV ۴۸۰  KW

مشتری  :   شرکت  فولاد خراسان

تاریخ پیشنهاد   دی ۹۵             تاریخ  سفارش اسفند ۹۵

        DRAW OUT 

______________________________

 ۲     الکتروموتور فشار قوی .H.V

۱۷,۵۰۰  KG ۴ P ۱۰ KV ۳۸۰۰  KW

مشتری  :   مجتمع آهن و فولاد ارفع

تاریخ پیشنهاد اردیبهشت ۹۶

       DRAW OUT 

_____________________________________

۳   الکتروموتور فشار قوی .H.V

۸,۵۵۰  KG ۱۲P ۱۱ KV ۴۴۱۰  KW

مشتری  :   شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان

تاریخ پیشنهاد امرداد ۹۶

        DRAW OUT

___________________________________

۴  الکتروموتور فشار قوی .H.V

۵,۴۸۰  KG ۸ P ۱۰ KV ۴۷۵  KW

مشتری  :   مجتمع سنگ آهن سنگان

تاریخ پیشنهاد امرداد ۹۶

        DRAW OUT

_______________________________

۵  الکتروموتور فشار متوسط .M.V

۲,۴۸۰  KG ۴ P ۳٫۳ KV ۲۵۰  KW

مشتری  :   شرکت پمپ برکه

تاریخ پیشنهاد شهریور  ۹۶

        DRAW OUT

____________________________

۶  الکتروموتور جریان مستقیم  DC

۸,۴۸۰  KG ۴ P ۶۰۰ V ۶۰۰  KW

مشتری  :   مجتمع فولاد خراسان

تاریخ پیشنهاد شهریور  ۹۶

        DRAW OUT

____________________________

۷  الکتروموتور فشار متوسط .M.V

۷,۲۳۵  KG ۴ P ۶٫۶ KV ۱۷۰۰  KW

مشتری  :   مجتمع فولاد خراسان

تاریخ پیشنهاد شهریور  ۹۶

       DRAW OUT

____________________________

۸  الکتروموتور فشار متوسط .M.V

۲,۲۰۰  KG ۴ P ۶٫۶ KV ۳۱۵  KW

مشتری  :   مجتمع فولاد سپید دشت

تاریخ پیشنهاد شهریور  ۹۶

        DRAW OUT

____________________________

۹  الکتروموتور فشار متوسط .M.V

۹,۱۴۰  KG ۴ P ۶٫۶ KV ۱۷۰۰  KW

مشتری  :   مجتمع فولاد سپید دشت

تاریخ پیشنهاد شهریور  ۹۶

        DRAW OUT

____________________________

۱۰  الکتروموتور فشار متوسط .M.V

۹,۴۱۰  KG ۴ P ۶٫۶ KV ۱۹۰۰  KW

مشتری  :   مجتمع فولاد سپید دشت

تاریخ پیشنهاد شهریور  ۹۶

       DRAW OUT

____________________________

۱۱ الکتروموتور فشار متوسط .M.V

۵,۲۹۰  KG ۴ P ۶٫۶ KV ۱۰۰۰  KW

مشتری  :   مجتمع فولاد سپید دشت

تاریخ پیشنهاد شهریور  ۹۶

       DRAW OUT

____________________________

۱۲  الکتروموتور فشار متوسط .M.V

۲,۲۰۰  KG ۴ P ۶٫۶ KV ۳۱۵  KW

مشتری  :   مجتمع فولاد سپید دشت

تاریخ پیشنهاد شهریور  ۹۶

        DRAW OUT

____________________________

۱۳  الکتروموتور فشار متوسط .M.V

۲۸,۰۰۰  KG ۶ P ۶٫۶ KV ۶٫۷  MW

مشتری  :   مجتمع سنگ آهن سنگان

تاریخ پیشنهاد آبان  ۹۶

       DRAW OUT

___________________________

۱۴٫ الکتروموتور DC جریان مستقیم

۱۱,۰۰۰  KG

          ۶ P

   ۶۰۰ V

     ۷۵۰ KW

مشتری  :   مجتمع فولاد آذربایجان ( میانه )

تاریخ پیشنهاد    فروردین ۹۷

         DRAW OUT

________________________

۱۵٫ الکتروموتور LV فشار ضعیف

۷,۳۵۰  KG

          ۶ P

   ۶۹۰ V

     ۱۰۰۰  KW

مشتری  :   فولاد سیادن

تاریخ پیشنهاد    فروردین ۹۷

          DRAW OUT

_________________________

۱۶٫ الکتروموتور MV  فشار متوسط

۲,۹۷۰  KG

          ۴ P

   ۶٫۶ KV

     ۲۵۰ KW

مشتری  :   مجتمع فولاد سفید دشت

تاریخ پیشنهاد    شهریور ۹۷

          DRAW OUT

_________________________

۱۷٫ الکتروموتور MV  فشار متوسط

۳,۵۵۰  KG

          ۴ P

   ۶٫۶ KV

     ۴۵۰ KW

مشتری  :   شرکت دانشوران

تاریخ پیشنهاد    آبان  ۹۷

         DRAW OUT

_________________________

۱۸٫ الکتروموتور HV  فشار قوی

۵,۵۱۰  KG

          ۸ P

   ۱۰ KV

     ۴۷۵ KW

مشتری  :   مجتمع سنگ آهن احیا سپاهان

تاریخ پیشنهاد    آبان ۹۷

         DRAW OUT

_________________________

۱۹٫ الکتروموتور MV فشار متوسط

۳,۰۰۰  KG           ۴ P    ۶٫۶ KV      ۳۱۵ KW

مشتری  :   شرکت شایان طرح

تاریخ پیشنهاد    دی ۹۷

           DRAW OUT

_________________________

۲۰٫ الکتروموتور LV   فشار ضعیف

۳,۵۰۰ KG           ۴ P    ۶۹۰ V      ۵۰۰ KW

مشتری  :   صنایع فولاد ایران

تاریخ پیشنهاد    بهمن  ۹۷

          DRAW OUT

_________________________

۲۱٫ الکتروموتور MV   فشار متوسط

۳,۰۰۰  KG           ۴ P    ۶٫۶ KV       ۳۱۵  KW

مشتری  :   نو آوران صنعت سبز ( پیشنهاد ۰۰۱-۹۸۰۳ )

تاریخ پیشنهاد    فروردین ۹۸

         DRAW OUT     

_________________________

۲۲٫ الکتروموتور MV   فشار متوسط

۳,۰۲۰  KG           ۴ P    ۶ KV      ۴۱۰ KW

مشتری  :   هیربد نیرو ( پیشنهاد ۰۰۲-۹۸۰۳ )

تاریخ پیشنهاد    خرداد ۹۸

           DRAW OUT

_________________________

۲۳٫ الکتروموتور DC جریان مستقیم

۳,۰۰۰  KG           ۶ P    ۴۵۰ V      ۲۱۰  KW

مشتری  :   مجتمع فولاد آلیاژی ایران ( پیشنهاد ۰۰۳-۹۸۰۵ )

تاریخ پیشنهاد    تیر ۹۸

          DRAW OUT    

_________________________

۲۴٫ الکتروموتور MV  فشار متوسط

۸,۵۸۰  KG           ۸ P    ۶٫۳ KV      ۱,۲۵۰  KW

مشتری  :   سیمان داراب ( پیشنهاد ۰۰۴-۹۸۰۵ )

تاریخ پیشنهاد    تیر ۹۸

          DRAW OUT   

________________________

۲۵٫ الکتروموتور MV    فشار متوسط

۱۰,۵۰۰  KG           ۶ P    ۶٫۶ KV      ۲ MW

مشتری  :   صنایع فولاد ایران ( پیشنهاد ۰۱۰-۹۸۰۷ )

تاریخ پیشنهاد    فروردین ۹۸

          DRAW OUT

_________________________

۲۶٫ الکتروموتور MV  فشار متوسط

۶,۰۰۰  KG           ۴ P    ۶٫۳ KV        ۸۰۰ KW

مشتری  :   مجتمع فولاد مبارکه  ( پیشنهاد ۰۱۳-۹۸۰۷)

تاریخ پیشنهاد    مهر ۹۸

         DRAW OUT

_________________________

۲۷٫ الکتروموتور HV  فشار قوی

۴,۰۰۰  KG           ۴ P    ۱۰ KV      ۴۰۰ KW

مشتری  :   شایان طرح ( پیشنهاد ۰۱۴-۹۸۰۷ )

تاریخ پیشنهاد    مهر ۹۸

          DRAW OUT

_________________________

۲۸٫ الکتروموتور MV    فشار متوسط

۶,۰۰۰  KG           ۶ P    ۶٫۶ KV      ۸۰۰ KW

مشتری  :   جهان فولاد سیرجان ( پیشنهاد ۰۱۵-۹۸۰۷ )

تاریخ پیشنهاد    مهر  ۹۸

          DRAW OUT

_________________________

۲۹٫ الکتروموتور MV   فشار متوسط

۲,۱۰۰  KG           ۴ P    ۶  KV       ۲۲۰ KW

مشتری  :   ممتاز پمپ ( پیشنهاد ۰۱۶-۹۸۰۷ )

تاریخ پیشنهاد    مهر ۹۸

          DRAW OUT

_________________________

۳۰٫ الکتروموتور DC جریان مستقیم

۱۳,۰۰۰  KG             ۴ P    ۸۰۰ V      ۹۳۰ KW

مشتری  :   مجتمع نورد آلومینیم اراک ( پیشنهاد ۰۰۱-۹۸۰۸ )

تاریخ پیشنهاد    آبان  ۹۸

        DRAW OUT

_________________________

۳۱٫ الکتروموتور MV  فشار متوسط

۲۲,۸۰۰  KG              ۶ P    ۶ KV      ۴٫۵ MW

مشتری  :   مجتمع سنگ اهن مرکزی ایران ( پیشنهاد ۰۰۲-۹۸۰۸)

تاریخ پیشنهاد    آبان  ۹۸

        DRAW OUT

_________________________

۳۲٫ الکتروموتور LV  فشار ضعیف

۷,۰۰۰  KG           ۴ P    ۶۹۰ V      ۷۱۰ KW

مشتری  :   پمپ ایران ( پیشنهاد ۰۰۳-۹۸۰۸ )

تاریخ پیشنهاد    آبان  ۹۸

         DRAW OUT

_________________________

در حال بروز رسانی ….