جایگزینی موتورهای قدیمی

جایگزینی موتورهای قدیمی

صنایع بزرگ از الکتروموتورهای بزرگ و خاص در فرآیندهای تولیدی خود بهره می برند این موتورها عموما از مراقبت و تعمیرات قابل قبولی برخوردارند که باعث افزایش طول عمر مفید آنها می گردد.

با این وجود این موتورها نیز دچار افت کارایی و هزینه بر خواهند شد که نیاز به جایگزینی آنها را برای صنایع الزامی می گرداند. در چنین مواردی  چالش اصلی صنایع یافتن تامین کننده ای است که موتور جدید را مطابق با شرایط موتور قدیمی” فعلی ” جایگزین نموده و کلیه ملاحظات و محدودیت های فنی مکانیکی و الکتریکی موتور قدیمی را در ارایه موتور جایگزین اعمال نماید.

شرکت فوکه بلژیک با سابقه بیش از ۱۲۵ سال و برخورداری از تیم فنی متخصص و نیز انعطاف پذیری سیستماتیک در طراحی و تولید موتورهای جدید قابلیت ارایه الکتروموتورهای جایگزین مطابق با کلیه ملاحظات فنی پروژه را دارا می باشد.

این شرکت در ایران نیز، با پشتیبانی فنی و ارایه پیشنهادات فنی و بازرگانی معتبر به صنایع، به عنوان شریکی قابل اطمینان در تامین امنیت تولید شناخته شده است.        

Scroll to top