مشاوره:

  • موتور
  • درایو
  • سافت استارتر
  • ترانس
  • تجهیزات حفاظتی و کنترل موتور
  • تجهیزات بهبود کیفیت توان

 

موتور:

انتخاب صحیح الکتروموتور با لحاظ نمودن کلیه عوامل موثر همچون محیط، کاربرد، کنترل، بار و …

 

درایو:

انتخاب درایو مناسب با کاربرد، سیستم تغذیه و شرایط محیطی، سیستم کنترلی و موتور و بار و …

 

سافت استارتر:

انتخاب راه انداز نرم مناسب و بهینه با لحاظ نمودن شرایط بار، محیط، سیستم کنترل و موتور و…

 

ترانس:

انتخاب ترانس مناسب براساس ولتاژ و توان ظاهری مورد نیاز سیستم پایین و بالا دستی

 

تجهیزات حفاظتی و کنترل موتور

انتخاب تجهیزات مناسب برای حفاظت از موتور و درایو براساس نوع حفاظت مورد نیاز، سیستم پایین دستی و عملکرد

 

تجهیزات بهبود کیفیت توان

بررسی، محاسبه، طراحی و انتخاب بهینه ترین سیستم بهبود کیفیت توان در صنایع

 

مشاورین :

مهندس هانی ادیب آزاد

مهندس وینسنت گریگان

مهندس مارک درسن

مهندس یورگ مالکه