نکات ایمنی نصب الکتروموتور

نکات ایمنی نصب الکتروموتور

 

مقدمه

مقررات ایمنی در صورتی كه دستورالعمل های كار و نگهداری به درستی انجام شود معتبر هستند و بايد به صورت جدی بکار گرفته شوند.

 ماشين های الكتريكی دارای قطعات متحرك خطرناك می باشند. شديدترين آسيب های وارده به پرسنل و نیز دستگاه به علت استفاده در مواردی به غير از موارد مصرف طراحی شده و يا كاركرد غلط به خاطر باز كردن و یا قطع وسايل حفاظتی و تعمير و نگهداری اشتباه رخ        می دهد. ایمنی فقط در شرايطی كه افراد واجد شرايط كه كار با دستگاه را می دانند و آموزش دیده می باشند تضمين می گيرد. (مانند مراحل: طراحی؛ جا به جايی، نصب قطعات و مونتاژ، نصب موتور، نگهداری و تعمیر، و دمونتاژ کردن موتور)

كاربری

دستگاه برای اتصال به برق صنعتی طراحی شده است. شرايط در محل نصب موتور بايدكاملا با اطلاعات داده شده روی پلاك موتور منطبق داشته باشد.

بطور کاربردی،ردرجه ی حفاظت مشخص شده بايد با درجه حفاظت موتور وصل با آن هماهنگی و یا متطابقت داشته باشد.

جابجايی و انبار كردن

قلابهايی كه به موتور متصل شده اند به طور خاص برای حمل و نقل و جابجایی در نظر گرفته شده اند. قطعات و بارهای اضافی نبايد بر آن اعمال شوند.

قبل از به كارگيری دستگاه، قفل های جابجايي موجود بايد باز شوند. تجهيزات الكتريكی و موتورها با اشکالات و ايرادهای قابل تشخيص دیداری، نبايد به كار گرفته شوند.

نصب

وقتی كه تجهيزات الكتريكی را نصب می كنيم بايد در نظر داشته باشيم كه اطلاعات تكنيكی؛ وضعيت و شرايط كار دستگاه، توصيه های ايمنی، قوانين جايگزاری و قوانين خاص نصب دستگاه كاملا رعايت شوند.

طراحی و ساخت در مواردی كه موتور به صورت عمودی (شفت به سمت پايين) وصل می شود تدابيری در نظر گرفته شود تا از ورود اجسام خارجی به درون كانال های هوا جلوگيری به عمل آيد. عدم خفگی و گرفتگی سيستم تهويه موتور جهت اطمینان از خنک شوندگی موتور بايد كاملا رعایت شود.

 

اطلاعات مهم

به خاطر تعدد شرايط كار و برای فهم كامل دستورالعمل های كاربری، تعمير و نگهداری؛ فقط كاربرد ها و نگهداری عمومي در كتابچه دستورالعمل آورده شده است. برای موارد خاص (مانند شرايط كار استثنايی يا توصيه های ايمنی خاص) لازم است با كارخانه ی سازنده هماهنگی صورت گيرد.­­

اتصال الكتريكی

اتصال بايد توسط فردی ماهر و در حالت قطع دستگاه و حفاظت در برابر استارت دوباره مورد بررسی قرار گيرد. همه ی اطلاعات لازم برای اين كار بايد از دستورالعمل تعمير و نگهداری و كاربری كه هنگام تحويل دستگاه با ان تحويل داده می شود استخراج گردد. اگر دستگاه برای اولین بار و یا  بعد از تعمير دوباره نصب و راه اندازی می شود بايد جهت چرخش دستگاه كاملا مورد بررسی قرار گيرد تا موتور در جهت مورد نظر بچرخد.

 ولتاژ منبع تغذیه زمانی كه از حد نوسان مجاز تجاوز می کند و يا وقتی كه شكل موج آن از تقارن خارج می شود باعث افزایش درجه حرارت درونی موتور در هنگام کارکرد آن می گردد و نیز می تواند استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی موتور با دیگر تجهیزات را نیز مختل نماید.

كاركرد

داده های تعمير و نگهداری كه در دفترچه ي تعمير و نگهداري ((Manual  ثبت می گردد بايد توسط فردی شایسه و واجد شرايط در دوره های مشخص مورد بازرسی و تجزیه و تحلیل قرار گيرد. علت تغيير در كاركرد نرمال و صحیح موتور؛ به طور عملی با نگاه به تغيير سطح صدا؛ تنظیم و عكس العمل دستگاه حفاظت كننده بايد توسط فردی واجد شرايط تشخيص داده شده و در صورت نیاز تنظیم گردد. در صورت بروز هر گونه مشكلی دستگاه بايد به سرعت خاموش شود.

ضمانت

ضمانت به رعایت  قوانين ايمنی كار و تعمير و نگهداری مطابق با دستورالعمل هايی كه برای این منظور طراحی و ارایه  شده نياز دارد. در صورت وجود سوالات بيشتر لطفا با ذكر نوع و شماره ی سریال موتور با سازنده تماس بگيريد.

 

                                                                                   هانی ادیب آزاد

                                                                            شرکت ویستا جم صنعت

                                                                                     تیر ماه ۹۶

 

آشنایی با نویسنده

Scroll to top