نکات ایمنی نصب الکتروموتور

موتور عمودنصب،موتورسنسوردار،موتور برای کمپرسور،موتور برای نوارنقاله،

داونلود   نکات ایمنی نصب الکتروموتور

نکات ایمنی نصب الکتروموتور

 مقدمه

مقررات ایمنی در صورتی كه دستورالعمل های كار و نگهداری به درستی انجام شود معتبر هستند و بايد به صورت جدی بکار گرفته شوند.

ماشين های الكتريكی دارای قطعات متحرك خطرناك می باشند. شديدترين آسيب های وارده به پرسنل و نیز دستگاه به علت استفاده در مواردی به غير از موارد مصرف طراحی شده و يا كاركرد غلط به خاطر باز كردن و یا قطع وسايل حفاظتی و تعمير و نگهداری اشتباه رخ  می دهد. ایمنی فقط در شرايطی كه افراد واجد شرايط كه كار با دستگاه را می دانند و آموزش دیده می باشند تضمين می گيرد. (مانند مراحل: طراحی؛ جا به جايی، نصب قطعات و مونتاژ، نصب موتور، نگهداری و تعمیر، و دمونتاژ کردن موتور)

كاربری

دستگاه برای اتصال به برق صنعتی طراحی شده است. شرايط در محل نصب موتور بايدكاملا با اطلاعات داده شده روی پلاك موتور منطبق داشته باشد.

بطور کاربردی،ردرجه ی حفاظت مشخص شده بايد با درجه حفاظت موتور وصل با آن هماهنگی و یا متطابقت داشته باشد.      ادامه مطلب در ذیل

کلمات کلیدی : نکات ایمنی نصب الکتروموتور

ماشين های الكتريكی ، قطعات متحرك خطرناك ، طراحی،جا به جايی، نصب قطعات و مونتاژ، نصب موتور، نگهداری و تعمیر،دمونتاژ کردن موتور ،پلاك موتور،تجهيزات الكتريكی ، اتصال الكتريكی ، ولتاژ منبع تغذیه،الکترومغناطیسی .

آشنایی با نویسنده

Scroll to top